טמאים ביד טהורים

משבחים אנו בתפילת על הניסים: "מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים", נוסח מוקשה זה אומר דרשני. שכן, ניחא יש נס וחריגה מגדר הטבע המקובל במסירתם של גיבורים ביד חלשים ובהסגרתם של רבים ביד מעטים. אך מה נס יש במסירתם של טמאים ורשעים ביד טהורים וצדיקים? כלום שורת הדין מחייבת כי בדרך הטבע ינצחו הטמאים את הטהורים והרשעים את הצדיקים, עד שאם יתרחש היפוכו של דבר יש לנו לציין זאת כעובדה ניסית, אשר אנו מהללים ומשבחים עליה?

ואמנם, היו כאלה אשר תירצו כי דרך המלחמות שלנו שונה מדרכם. למלחמות ישראל יש כללים מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, כללים המגבילים אותנו בדרך להשגת הנצחון, שלא כמו צבאות הגויים. ועם זאת, למרות המגבלות שיש ליהודים, ניצחו הטהורים את הצבא היווני אשר היה נטול כל מגבלות ושורת הדין כי הנצחון יהיה בידיו. ועל כך אנו משבחים לקב"ה.

ננסה ליישב קושיא זו בדרך שונה מעט.

 

עוד אנו תמהים ושואלים, כל החיים שלנו מהווים שרשרת רצופה של מערכת ניסים גדולה, מערכת העיכול לכשעצמה היא סיפור נפלא של חסדי הבורא, אשר אנו נמנעים מלהתפעל ממנה רק מפני שאנו רגילים לה, נדמה לנו כאילו כך צריך להיות וכאילו זה המהלך הטבעי והמתבקש, אך לו היינו שמים לב לניסים הרבים המתלווים למערכת זו, היינו עומדים נדהמים ופעורי פה, הדרך שבה אנו מעכלים את המזון, הפירוק שלו לחלבונים, לשומנים ולשאר אבות המזון ונסיעתו המופלאה במערכת העיכול שבגופנו, כל אחד ממרכיבי המזון נשלח אל תאו ואף הפסולת מופרשת הצידה ונשלחת ליציאה. מערכת הלב ועורקיו היא מערכת מופלאה, אשר אינה פוסקת מלעבור רגע אחד בחייו של האדם.

ידועים דבריו של מרן המשגיח רבי ירוחם ממיר זצ"ל, אשר אמר פעם כי אילו היה אדם מתבונן בעין פקוחה בפלאי גופו, הרי לאחר שיצא פעם לצרכיו והתפנה, היה שולח לבני ביתו מברק כי הניתוח שעשה עבר בשלום... הסיבה שאף אחד מאתנו אינו משגר מברק שכזה היא בשל ההרגל שהורגלנו לכך, אף אחד לא רואה בזאת משהו חריג, מכיון שתהליך זה משותף כמעט לכל בני העולם. רק משנסתם פעם אחד מאברי העיכול והאדם חש כאבים, הוא מבין את גודל הנס ואת החסד שנעשה עמו מיום שנולד.

ועל כך אנו מורים בכל יום בברכת מודים: "ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת", בכל יום ובכל עת ממש.

אך אם אמנם כן, מדוע נזקקים אנו לעתים כי יעשה לנו הקב"ה נס גלוי? וכי לא די היה בנס נסתר? וכי לא יכל הקב"ה לעזור למכבים בדרך ניסית נסתרת, כמו זו שבה הוא מנהיג את עולמו משך כל השנה?

ועוד שאלה לנו. בעולם הזה ישנה בחירה חופשית, מסיבה זו הקב"ה מסתתר, כביכול, ואינו עושה ניסים גלויים, שכן, ניסים גלויים בכוחם להטות את האדם לאמונה ולבטל את הבחירה החופשית, דבר שאינו רצון הבורא, רצון הקב"ה כי העולם יתנהל בדרך הנראית לנו כטבעית, כדי שלא תתבטל הבחירה החופשית.

אך אם כן, מה טעם מצינו ניסים גלויים אצל גדולי הדורות? מפני מה בא נס חנוכה, נס גלוי ומפורסם, ועמד בסתירה לכל הניסים הללו, הנסתרים?

כלומר, מפני מה חרג הקב"ה בזאת מהנהגתו שמאז?

 

בעולם הזה יש לקב"ה הנהגה שלפיה אין הוא שולל מהאדם את כח הבחירה שניתן לו. משך כל ימיו הוא עמל לגבור על יצרו, להכריע בין החומר לרוח, בין הגוף לנשמה, בין הגשמיות לרוחניות ובין הטוב לרע. וכדי שיוכל להתמודד ולבחור בין שני הפכים אלה, צריך שרמת הנסיון, נקודת המוצא, תהיה שווה.

כוחות הגוף והחומר הם דברים מוחשיים שאדם רואה אותם, מרגיש אותם ואף ממשש אותם. מבחינה מסוימת קיימת תמיד סכנה כי הם יהיו לבסוף הכוחות שישפיעו עליו וימנעו ממנו לראות את הכוחות האחרים, הכוחות הרוחניים, ואף על פי כן, כל זמן שהדבר מתאפשר נמנע הקב"ה להופיע בנס גלוי, כדי שלא לערער את בחירתו החופשית של האדם, שכן, כאשר יתגלה בהדר גאונו. יש חשש כי בחירתו החופשית של האדם תתקלקל ושוב לא יהיה כל מקום לשכר ועונש.

 

הנהגת הקב"ה עמנו, הינה להעניק לנו טעם בעבודתו, ועל כן הוא מסתיר את "מקומו", הוא אינו מתגלה לנו, כדי שלא נאבד את כל הטעם שבעבודתו וכדי שתישאר לנו אפשרות בחירה חופשית, ההכרחית כאמור לשכר ועונש.

וזה שעונה הקב"ה למשה רבינו כאשר ביקש לראות את כבודו: "ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי" (שמות לג, יט). ניתן היה להבין כאילו אסר הקב"ה על משה לראות את פניו, כלומד להגיע להכרה מלאה ואמיתית במציאות הקב"ה. אך למעשה כוונת הפסוק לומר כי דבר זה בלתי אפשרי, אי אפשר להגיע להכרה מלאה כמציאות הקב"ה ויחד עם זאת להשאר בחיים. שכן, בכך תתבטל לגמרי הבחירה החופשית מכל אדם.

זהו המצב הרגיל והתקין, אך יש מצבים יוצאי דופן. יש והאדם אינו מבחין בכוחות הרוחניים הפועלים בעולם. קשה לו לבחור בטוב כאשר הוא רואה שדרך רשעים צלחה ואף נקודת הבחירה שלו יורדת פלאים. או אז מתגלה הקב"ה ומחולל ניסים גלויים, כאלו שאינם מוכרים לאדם מחיי היום–יום. תפקידו של נס שכזה להחזיר את האדם לנקודת בחירה גבוהה יותר.

כי כאשר רואה האדם את הנס הגלוי, התגלמות גלויה ונראית של הכח הרוחני שבו, קל לו יותר להתמודד עם הסביבה ולעמוד כנגדה. כך ניתנת לו הבחירה לבחור בין טוב ורע.

זוהי, בעצם, משמעותה של המילה "נס", "נס" פירושו דגל גבוה, מטרת הנס להעלות ולרומם את האדם ממקומו שלפני הנס. באמצעות הנס האדם מגיע להכרה יתרה בד', מתקרב אל הקב"ה ומתרחק מהגשם ומהבלי העולם.

 

נמצא, איפוא, כי חשיבותו של נס נקבעת בהתאם לאפקט הרוחני שיצר. בנס חנוכה נאמר בגמרא כי לשנה אחרת קבעום בהלל ובהודאה, חז"ל בדקו את ההשלכות של הנס על בני ישראל, כשראו כי הנס רומם וקירב אותם לקב"ה, קבעו לדורות את חנוכה בהלל ובהודאה, שכן, לאמיתו של דבר נס חנוכה היה יכול להסתיים גם בדרך שונה לגמרי. הוא היה יכול להסתיים בסממנים חיצוניים, כמו אלו שבהם חוגגים החילונים, להבדיל, את ימי החנוכה. בנרות, לפידים, מכבים, חשמונאים ושאר סימני הכח, אפשר היה שלא להתעמק במהותו האמיתית של הנס ובמסר שבעקבותיו ואז היה הנס "מתבזבז" ולא נשאר ממנו כלום.

משמע, איפוא, כי רק נס המביא להתקדמות ואמונה בעבודת ד' נחוג בתור נס. בהיסטוריה היו הרבה ניסים ומופתים אשר כל זכר לא נקבע להם, שכן האנשים שחוו את אותם ניסים לא הבינו אותם בדרך שבה היו אמורים להבינם.

 

וזוהי, איפוא, הכוונה: "מסרת גבורים ביד חלשים", זהו אכן נס, נס גדול, "ורבים ביד מעטים", אף זה נס, והסיבה שאלו נקבעו לדורות כנס מפני שמסרת "טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים", לא, חלילה, טמאים ביד טמאים אלא "טמאים ביד טהורים", הם הבינו יפה את מהותו של הנס ולכן אפשר היה לקבוע את נס המסירה של גבורים ביד חלשים.

הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה.

שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד