עופות מזיקים

עקיבא, המתגורר בחו"ל, סבל ממכת חולדות קשה בבנין שלו. לשם פתרון הבעיה, חשב עקיבא לפזר רעל נגד חולדות בבנין. אך מכיון שהרעל מסוכן גם לחתולים, וחתולו של השכן נוהג להסתובב בבנין, ישנו חשש שהוא ייפגע מהרעל. האם חייב עקיבא להתחשב בסכנה לחתולו של השכן, אף שהיא איננה ודאית ?     אין פורסין נישובים- מלכודותקרא עוד...

עקיבא, המתגורר בחו"ל, סבל ממכת חולדות קשה בבנין שלו.

לשם פתרון הבעיה, חשב עקיבא לפזר רעל נגד חולדות בבנין. אך מכיון שהרעל מסוכן גם לחתולים, וחתולו של השכן נוהג להסתובב בבנין, ישנו חשש שהוא ייפגע מהרעל.

האם חייב עקיבא להתחשב בסכנה לחתולו של השכן, אף שהיא איננה ודאית ?

 

 

אין פורסין נישובים-

מלכודות ללכוד יונים, אלא אם כן היו המלכודות רחוקות מן הישוב שלשים ריס (22.5 ק"מ), כדי שלא יילכדו בהם יוני הישוב השייכים לאנשים אחרים.

שואלת הגמרא: ומי- והאם העופות אזלי כולי האי- הולכים את כל המרחק הזה? והתנן- והרי למדנו במשנה 'מרחיקין את השובך מן העיר חמשים אמה' (25 מטר) כדי שהיונים לא יאכלו את הצמחים שבעיר, ורואים שהעופות הולכים רק חמשים אמה ולא שלשים ריס?

עונה הגמרא: אמר אביי, מישט שייטי- לעוף מעופפים טובא- הרבה, אבל כרסייהו- בטנם בחמשים אמה מליא- מתמלאת, שבחמשים אמה מוצאים היונים די אוכל ואינם מחפשים יותר. ולכן כאשר השובכים רחוקים מהעיר חמשים אמה, כבר אין חשש שהיונים יזיקו לצמחים שבעיר, אך אין להציב מלכודות מפני שהיונים במעופם מגיעים עד למרחק של שלשים ריס.

שואלת הגמרא: ומישט- האם היונים עפות שלשים ריס בלבד ותו לא- ולא עוד? והתניא- והרי למדנו בברייתא, 'בישוב – אפילו מאה מיל (100 ק"מ) לא יפרוס שובכים', ורואים שהיונים עפות יותר משלושים ריס?

עונה הגמרא: רב יוסף אמר, בישוב כרמים- כאשר יש שדה של כרמים, היונים עוצרות למנוחה בין העצים, וכך עפות אפילו יותר משלושים ריס.

רבה אמר, בישוב שובכין- מדובר כאשר הוא מציב מלכודות באיזור שיש בו הרבה שובכים, וכך היונים מדלגות בין השובכים ומגיעות למרחק של יותר משלושים ריס.

שואלת הגמרא: ותיפוק ליה משום שובכין גופייהו- אם מדובר ביישוב של שובכים, מדוע אסור להציב מלכודת רק מפני היונים שמגיעות מרחוק, והרי יש לחשוש שיילכדו במלכודות גם יוני השובכים עצמם?

עונה הגמרא: איבעית אימא- אם תרצה תתרץ בדעובד כוכבים- כשהשובכים של גוי שאין איסור גזל, ואיבעית אימא- אם תרצה תתרץ בדהפקר- כשהם של הפקר, ואיבעית אימא, בדידיה- כשהם שייכים לו, ולכן החשש הוא רק על היונים המגיעות ממרחק.